Stadgar för Kavarö samfällighetsförening, Öregrund

(1991-08-17)

 

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av stadgarna.

 

§ 1 Firma

Föreningens firma är Kavarö samfällighetsförening

 

§ 2 Samfälligheter

Föreningens förvaltar gemensamhetsanläggningar för vägar m.m., inrättade vid anläggningsförrättning C2 90392.Föreningen förvaltar Östhammar Kavarö ga:12-ga:15

 

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

 

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§ 5 Styrelse (säte, sammansättning)

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Östhammars kommun. Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleanter. Enligt beslut på årsstämman  7 juni 2020

 

§ 6 Styrelse (val)

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år. I styrelsen skall medlemmar utanför planområdet representeras av minst en suppleant. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 7  Styrelse (kallelse till sammanträde, föredragningslista)

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna och suppleanterna minst 6 dagar före sammanträdet. Suppleanterna har rätt att delta i överläggningarna men har rösträtt endast när de ersätter en icke-närvarande ledamot.

 

§ 8 Styrelse (beslutsförhet, protokoll)

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande enar sig om. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor har ordföranden utslagsröst.

 

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

 

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

 

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

 

Protokoll skall föras över ärenden där styrelsen fattat beslut. Protokollet skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9 Styrelse (förvaltning)

Styrelsen skall

1 förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,

2 föra redovisning över föreningen räkenskaper,

3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Enligt beslut på årsstämman 7 juni 2020

 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§ 11 Räkenskapsperiod

Förenings räkenskapsperiod är 1/4-31/3.

 

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond

Två underhålls- och förnyelsefonder skall inrättas, en för gemensamhetsanläggningen Brännskärsvägen, och en för övriga anläggningar. Till vardera fonden skall årligen avsättas minst 1000 kronor.

 

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Styrelsen kan när den finner att det behövs utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § tredje stycket lagen om förvaltning av samfälligheter.

 

Om en stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelse skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som skall tas ut, hur mycket varje medlem skall betala och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat aviseras ut till medlemmarna på hemsidan och/eller på anslagstavlorna. Enligt beslut på årsstämman  5 juni 2016(3)

 

§ 14 Kallelse till stämma

Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen genom annonsering på hemsidan och genom anslag på föreningens anslagstavlor.(1). Enligt beslut på årsstämman juni 2016. Kallelsen skall utannonseras och anslås senast fjorton dagar före sammanträdet.

 

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om var den debiteringslängd som anges i § 13 finns tillgänglig. Att vissa handlingar skall bifogas kallelsen framgår av § 13 och 15.

 

Andra meddelanden kan genom styrelsens försorg lämnas medlemmarna genom hemsidan och/eller anslag på föreningens anslagstavlor.Enligt beslut på årsstämman  5 juni 2016 (4)

 

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag om föreningens verksamhet. Motioner, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april. Motionerna skall bifogas kallelsen till stämman.

 

§ 16 Dagordning vid stämman

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande för stämman

2 Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)

3 Val av två justeringsmän

4 Styrelsens och revisorernas berättelser

5 Ansvarsfrihet för styrelsen

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7 Ersättning till styrelsen och revisorerna

8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9 Val av styrelse och styrelseordförande

10 Val av revisorer

11 Fråga om val av valberedning

12 Övriga frågor

 

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3 och 6.

 

§ 17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

 

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

 

I fråga om omröstning m.m. gäller §§ 48, 49, 51 och 52 lagen om förvaltning av samfälligheter.

 

När omröstning företas skall till protokollet, antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömande av röstresultatet.

 

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 19 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

 

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal räknas fram på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter läggs de reducerade röstetalen samman för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör: lika andel för verksamhetsgrenarna, ¼ vardera.

 

 

 

§ 20 Protokollsjustering

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Stämmoprotokoll skall justeras och läggas ut på hemsidan och/eller sättas upp på anslagstavlorna inom två veckor efter stämman (2)

 Revidering

(1) 160605 §14 "Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen genom annonsering på hemsidan och genom anslag på föreningens anslagstavlor enligt bestlut på årsstämman 5 juni 2016"

 (2) 160605 §20 Stämmoprotokoll skall justeras och läggas ut på hemsidan och/eller sättas upp på anslagstavlorna inom två veckor efter stämman (2).  Enligt beslut på årsstämman 5 juni 2016

(3) 160605 §13 "aviseras ut till medlemmarna på hemsidan och/eller på anslagstavlorna. Enligt beslut på årsstämman 5 juni 2016"

(4) 160605 §14 "Andra meddelanden kan genom styrelsens försorg lämnas medlemmarna genom hemsidan och/eller anslag på föreningens anslagstavlor. Enligt beslut på årsstämman 5 juni 2016

 

 

Dela den här sidan